Automātiskās rezerves ievads

Automātiskās rezerves ievads ir nepārtrauktās elektroenerģijas padeves pamatveids. Automātiskās rezerves ievada sistēma veic elektromagnētisku kontaktoru automātisku pārslēgšanu no galvenās padeves līnijas uz rezerves padeves līnijas. Šī metode tiek īstenota automātiskās rezerves ievades skapjos.

Automātiskās rezerves ievades skapjus izmanto rezerves avotu automātiskai ieslēgšanai elektroapgādes avārijas vai ārkārtas gadījumos. Šis aprīkojums automātiskā režīmā veic pārslēgšanos atpakaļ uz galveno elektroapgādes līniju, atjaunojoties šīs līnijas normālam darbam. 

  • Tādā veidā automātiskās rezerves ievades skapji nodrošina aizsardzību no strāvas svārstībām un ārkārtas gadījumiem, ar to garantējot stabilu elektroaprīkojuma un iekārtu darbību. Bez tam, automātiskās rezerves ievades skapju izmantošana rada visus nosacījumus normālai un ilgtermiņa elektroaprīkojuma ekspluatācijai.

Konstruktīvi automātiskās rezerves ievades skapji visbiežāk tiek izgatavoti metāla korpusu veidā. Pēc uzstādīšanas veida tie var būt kā sienas, tā arī uz grīdas montējami. Korpusa iekšā iestādīts speciāls rāmis elektroaprīkojuma uzstādīšanai. Uz automātiskās rezerves ievades skapja metāla korpusa durvīm  izvada darba režīmu indikatorus un vadības ierīces.

Automātiskās rezerves ievada skapju veidi

Automātiskās rezerves ievada skapji savā starpā atšķiras atkarībā no izmantojamā elektroaprīkojuma. Skapju galvenie veidi, atkarībā no montāžas konstrukcijas:

  • ar kontaktoriem;
  • ar automātiskiem slēdžiem;
  • ar slēdžiem ar motora pievadu.

Automātiskās rezerves ievada skapju shēmas

Ir trīs galvenie automātiskās rezerves ievada skapju shēmu veidi:

  • ar diviem neatkarīgiem ievadiem, kuri uz izejas ir savienoti vienā ķēdē. Elektrobarošanas līnijas normālā darba un avārijas režīmā pieslēdzas viens no barošanas ievadiem;
  • ar diviem neatkarīgiem ievadiem un divām neatkarīgām izejām slodzes pieslēgumam, kuras uz izejas ir savienotas ar kontaktoru, kurš automātiski aktivizējas sprieguma pazušanas gadījumā uz viena no ievadiem. Elektrobarošanas līnijas normālā  darba režīmā pieslēgti abi barošanas ievadi, avārijas gadījumā – barošana notiek tajā ievadā, kurā ir spriegums;
  • ar trim neatkarīgiem ievadiem, kuri uz izejas ir savienoti vienā ķēdē. Elektrobarošanas līnijas normālā darba un avārijas režīmā pieslēdzas viens no barošanas ievadiem. Īstenojot šo shēmu, pa kurai notiek barošana, ievads mainās atkarībā no sprieguma esamības vai neesamības attiecīgi citos divos ievados.